Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Standardy etyczne

W celu realizacji standardów etycznych na najwyższym poziomie w czasopiśmie Humanities and Social Sciences wdrożono procedury rekomendowane przez COPE (Committee on Publication Ethics).

Wszystkie gromadzone w procesie wydawniczym dane są zgodne z klauzulą informacyjną RODO 2018 

Zasady recenzowania artykułów naukowych w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej

Procedura recenzowania artykułów naukowych w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej jest zgodna z zaleceniami MNiSzW opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 r.
 1. Do oceny każdego artykułu redaktorzy tematyczni (naukowi) powołują dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autora. W przypadku artykułów napisanych w językach obcych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.
 2. Redaktorzy tematyczni (naukowi) dobierają recenzentów najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 3. Między recenzentami i autorami artykułów nie występuje konflikt  interesów.
 4. Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności (podwójnie anonimowe recenzje - double blind).
 5. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji.
 6. Nie są przyjmowane recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań.
 7. Wstępnie zakwalifikowany przez redaktora naczelnego do wydania artykuł zostaje wysłany do recenzentów, którzy wypowiadają się na temat jego przyjęcia lub odrzucenia. Recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 8. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.
 9. Uwagi recenzentów są przekazywane autorowi, który ma obowiązek poprawienia tekstu.
 10. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma, zasięgając opinii członków Komitetu Redakcyjnego.
 11. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej Zeszytów Naukowych EiNH. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są zawarte w formularzu recenzji.
 12. Nazwiska recenzentów współpracujących będą  podawane raz w roku – w  ostatnim numerze czasopisma, a także opublikowane na stronie internetowej czasopisma.
 13. Szczegółowe informacje nt. recenzowania artykułów oraz przebiegu prac w Redakcji czasopisma i Oficynie Wydawniczej są opisane w wytycznych dla autorów artykułów naukowych.
  
Zapora ghostwriting i  guest authorship
 
Aby przeciwdziałać nierzetelności w nauce (ghostwritingguest authorship), redakcje Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej wprowadzają odpowiednie procedury charakterystyczne dla reprezentowanych dziedzin nauki i są na etapie wdrażania podanych rozwiązań:
 • Redakcja będzie wymagać podania wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu (z podaniem ich afiliacji i informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, badań itd.); główną odpowiedzialność będzie ponosił autor zgłaszający artykuł.
 • Redakcja będzie wyjaśniać autorom pojęcia  ghostwriting i  guest authorship, które są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań ze strony autorów będą demaskowane, włącznie powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
 • Redakcja będzie uzyskiwać informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych i innych podmiotów (financial disclosure).
 • Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 


Wydział Zarządzania
al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów,

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności